Grapes and Humility

In my previous entry Learning Humility, I mentioned about the Hebrew word of humility. In Hebrew, the word for grape is “Ah-nav” and the word for a humble person is also “ah-nav.”

Ang Palayok at ang Pagpapala

Ang buhay natin ay parang palayok. Gawa sa lupa, hinubog ng kamay. Araw araw, nilalagyan ng Diyos ng laman ang mga palayok natin; mga pagpapala, kahit nga ba minsan parang hindi natin napapansin. Pero minsan, darating ang araw na bibigyan tayo ng Diyos ng pagpapala na hindi magkakasya sa palayok natin. At dahil alam nya…